Raasiku PK

Raasiku Põhikooli „ÖKOKRATT“ 2007

 

2007. a moto on „Mets õpetab!“

 

Projekti toimumise aeg: 14. mai- 22. mai 2007. a.

Osalejad: Raasiku Põhikooli 1.-9. klassi õpilased, klassijuhatajad  ja aineõpetajad.

Eesmärk:                           

    * teoreetilise ja praktilise tegevuse kaudu kujundada loodussäästlikku mõtteviisi;

    * arendada õpilastes hoolivat suhtumist loodusesse;

    * loominguliste tööde kaudu anda teadmisi metsaelustikust, metsa
        hoidmisest/kasutamisest, hooldamisest ja kaitsmisest;

    * huvi äratamine metsa ja selle koosluse vastu.

Korraldus: läbi nädala on ainetundides läbivaks teemaks „Mets õpetab“. Lisaks sellele toimuvad erinevad üritused (vt tabelit) ning õpitakse selgeks laul „Mets on kodu“.

Omaloomingulised kirjutised ja plakatid pannakse välja stendidele ja seintele. Parimatest kompositsioonidest seatakse üles näitus. Toimub õppefilmide vaatamine. Iga klass teem enda uksele ühe puu ja juurde kirjutise selle kooslusest.

Nädala lõpul toimub viktoriin, mis puudutab metsloomi ja –taimi ning kogu nädala jooksul kuuldud infot.

Nädala lõpus premeeritakse parimaid auhindadega.
 
Tegevused õppetundides:  
 
     * Loodusõpetus – metsa taimestiku ja loomastiku tundmaõppimine, teemakohaste töölehtede
        täitmine, teatmeteoste ja loodusraamatute kasutamine, referaatide/ettekannete koostamine
        metsa teemal
;
     * Eesti keel – metsateemaline omaloomingukonkurss, ühest puust luuletuste või loovtöö
        kirjutamine;
     * Matemaatika – mets ja tema kooslus arvudes, diagrammides, graafikutes (vanemad
        klassid);
     * Inimeseõpetus/terviseõpetus – looduse kasulikkus inimes tervisele;
     * Kunsti – ja tööõpetus – plakatikonkurss „Hoia metsa!”, looduslikust materjalidest
        kompositsioonide meisterdamine (materjali saab koguda näiteks matkalt); kunsti- ja
        meisterdusprojektid;
     * Muusikaõpetus – projekti laulu „Mets on kodu” õppimine, linnuhäälte kuulamine,
        looduslikest materjalidest pillide valmistamine;
     * Kehaline kasvatus – tundide läbiviimine värskes õhus.

  

Tegevused, üritused

Aeg

Läbiviijad

Märkused

Töökoosolek õpetajatele Toimub projekti tutvustus ja tööplaani täpsustus.

 

11. aprill

Projektijuht Kadi Naha

Õpetajate toas

Postkaartide joonistamine

Tähtaeg 27. aprill

Projektijuht

Parimad saadetakse ära

Reklaami valmistamine, väljapanek

 

7. mai

Projektijuht

 

Kogunemine – Ökonädala avamine (teema tutvustus õpilastele, nädala ürituste tegevuste tutvustus)

 

11. mai

Õppealajuhataja, direktor, projektijuht

Saalis 2. tunni ajal (käi nädala jooksul silma d ja kõrvad lahti!)

Iga klassi uksel puu ning selle tutvustus,

Kunstinäitus „Mets“

 

 

6. klassi plakatid/referaadid „Metsaloomad“

Algklasside lapsed vaatavad õppefilme Kõpsi tegemistest

5- võistluse I ala – erinevad võitlused

 

Raamatute näitus (teatmeteosed, ilukirjandus jne)

 

14. mai

Klassijuhatajad

 

Algklasside õpetajad ning kunstiõpetuse õpetajad

Looduõpetuse õpetaja Katri Voitka

Algklasside õpetajad

 

Klassijuhatajad

 

 

Raamatukoguhoidja Marju Kondratjev

Klassi uksed

 

Koridoride seinad

 

 

II korruse fuajee

 

4. klass

 

3 vanusegruppi – 1.-3. klass, 4.-6. klass ning 7.-9. klass

II korruse fuajee

Fotokonkurss „Mets õpetab“ üles

 

Loeng „Ellujäämine metsas“

5-võistluse II ala – plakatikonkurss „Mine metsa!“

Algklassid õpivad tantsu

 

15. mai

 

 

kell 12.00

Projektijuht

 

 

Kaarel

Klassijuhatajad

 

Algklasside õpetajad

Treppide kõrval olevad seinad. Iga laps võib esitada 3 tööd.

Saal

Klassid

 

Saal

Puude määramine ja sildistamine kooli juures

Omaloominguliste luuletused ja loovtööd metsast

 

Maastikumäng

 

5-võistluse III ala – kirjatükk „Hoia metsa!“

 

 

 

16. mai

Algklasside õpetajad ja loodusainete õpetajad

Algklasside õpetajad ja eesti keele õpetaja aet Jõesuu

Projektijuht

 

Klassijuhatajad

 

Kooli ümbrus

 

Koridoride seinad

 

 

Segavõistkonnad – kooli ümbrus

„Mine metsa“ saade

 

5.-9 klass vaatab Power pointi esitlust „Säästev metsamajandus“

Pesakastide valmistamine ja ülespanek kooli juurde

5- võistluse IV ala – skulptuur „Metsast leitud...“

 

17. mai

kell 10.00

kell 12.00

Projektijuht

 

Projektijuht

 

 

Poiste tööõpetuse õpetaja Heiki Veeväli

Klassijuhatajad

Algklassid – toimub 4. klassis

Saal

 

 

Suuremad klassid – kooli ümbrus

Väljasõit metsa – matk

Tunnid viiakse läbi metsas

5- võitluse V ala - viktoriin kogu nädala jooksul kuuldud, loetud ja nähtud materjali peale

 

18. mai

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

 

Kogu kool metsas

Metsa istutamine

Algklassidele näidend „Piip ja Tuut“

Ökonädala lõpetamine:

   * kokkuvõtted;

   * autasustamine;

   * laul, tants;

   * projektis osalejate tänamine.

 

21. mai

Rahvamaja juhataja

Projektijuht

Täpsustamisel!!!

Saal

 

Saal

 

Puhta Metsa Pidu

 

22. mai

Projektijuht

Paunküla veehoidla

Kell 12.00-14.00

 

Lõpukonverents Tallinnas Rahvusooperis Estonia

 

9. juuni

Projektijuht

Kell 10.00-16.00

 

Puud klassi uksele:

  1. klass – mänd
  2. klass – tamm
  3. klass – haab
  4. klass – kask
  5. klass – kuusk
  6. klass – kadakas
  7. klass – vaher
  8. klass – lepp
  9. klass – pihkalas

 

18. aprillil toimus koolis heakorrapäev, kus korrastati kogu kooli ümbrus prahist.